سمنان

در سمنان، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر سمنان، در استان سمنان، ایران

اطلاعات شهر سمنان

آب و هوای شهر سمنان

سرعت باد: ۱۷.۷۰ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال

رطوبت: ۴۰ درصد، فشار: ۲۹۷۶۶.۳۷ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۸

ساعت: ۱۷:۴۷

دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)